Expressive Arts

Expressive Arts

Utbildning

Utbildning i Uttryckande konstterapi bedrivs vid Svenska Institutet för Uttryckande konst, Expressive Arts Stockholm AB. Institutet beskriver Uttryckande konstterapins ursprung i ”gamla kunskaper om de kreativa språkens läkande, befriande och utvecklande egenskaper.” ”Målsättningen är att hjälpa människor till ökad kreativitet, djupare självkännedom, ökad frihet och mening i sina liv. Ritualer och konstuttryck kan användas för att gestalta och bearbeta viktiga händelser och förlopp i människans livscykel.”
”Arbete med konstnärliga språk i psykoterapi kan beskrivas som en form av “kroppsterapi”. Konsten talar till oss genom våra sinnen. Syftet är att gestalta och förmedla erfarenheter ur människans liv genom en estetisk form; att skapa relationer och möten där man kan dela och berätta sin historia för andra människor som lyssnar, ser och tar emot berättelsen.”
Uttryckande konstterapi innebär också ett samspel mellan flera olika verbala och icke-verbala uttryckssätt, men också samspel och övergångar mellan konstarterna. Dessa övergångar – intermodal transfer – är en grundläggande del av den teoretiska basen i arbetssättet.


De konstnärliga uttrycksätt som Expressive Arts förankras i är:

Bild/skulptur

Bildskapande i olika former och med olika material såsom måleri, lera, skulptur, collage, installationer med mera samt användningen av redan färdiga uttryck.

Ljud och musik

Skapande av ljud och rytmimprovisationer med hjälp av kroppen eller musikinstrument samt musikupplevelser genom inspelad musik i olika former.

Kropp/rörelse

Kroppens uttryck i form av uppvärmning, grounding, kroppslig gestaltning, dans och rörelse samt att vända uppmärksamheten inåt och öka sitt kroppsliga förnimmande som till exempel i focusing.

Drama / iscensättning

Psykodrama, improvisationer, sociodrama och teaterarbete.

Poesi, myt och saga

Nyskapande såväl som användande av nedtecknade dikter, poem, prosa, sagor och myter.

Samtal och samhandling

De samtal som stiger fram ur det processinriktade arbetet samt den samhandling som sker mellan deltagare och processledare .


Bild från Expressive Arts Irland

Artiklar om Uttryckankonst

Länkar